Statut

Statut
TORUŃSKIEGO KLUBU CURLINGOWEGO

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

Toruński Klub Curlingowy zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym zawodników i sympatyków curlingu.

§ 2

Klub może używać nazwy anglojęzycznej w brzmieniu Toruń Curling Club oraz nazw skróconych: TKC, w wersji anglojęzycznej – TCC.

§ 3

1. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2015 poz. 1393), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1118, z późn. zm.), Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 715, z późn. zm.).
2. Klub posiada osobowość prawną.
3. Klub powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4

Siedzibą Klubu jest miasto Toruń.

§ 5

Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 6

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 7

1. Klub może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji realizujących podobne cele oraz utrzymywać kontakty z osobami zamieszkującymi za granicą w ramach realizacji swoich zadań statutowych.
2. O przystąpieniu do organizacji o których mowa, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd.
3. Klub może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli przynależność taka nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 8

1. Klub może używać barw, godła, pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Barwami Klubu są kolory biały i niebieski.
3. Na turniejach rangi mistrzowskiej drużyny klubowe używają barw klubowych.

§ 9

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 10

Cele klubu to:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności curlingu
2) kształtowanie zasad „fair play” w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
3) aktywizacja osób wszystkich grup wiekowych, w tym młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych poprzez grę w curling
4) stałe podnoszenie poziomu sportowego zawodników.

§ 11

1. Klub realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
1) organizowanie szkolenia sportowego dla osób wszystkich grup wiekowych oraz niepełnosprawnych w postaci treningów, zgrupowań i innych form metodyki szkolenia
2) organizowanie wypoczynku dla osób wszystkich grup wiekowych oraz osób niepełnosprawnych
3) organizowanie i uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych, oraz popularyzujących sport
4) współpracę z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, środkami masowego przekazu, sektorem gospodarczym w Polsce i za granicą
5) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wydawniczej propagującej curling
6) tworzenie, rozwój i utrzymywanie bazy sportowej.

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na cele statutowe.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację.
2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu
2) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu
3) uczestniczenia w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub
4) reprezentowania barw Klubu w zawodach i imprezach sportowych
5) korzystania z dorobku Klubu.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu
2) czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Klubu
3) regularnego opłacania składek członkowskich
4) przestrzegania zasad „fair play”
5) godnego reprezentowania Klubu i dbania o jego pozytywny wizerunek.

§ 16

1. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna, która pisemnie zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Klubu.
2. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
5. Członek wspierający Klubu ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Klubu.

§ 17

1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Klubu.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 18

Członek honorowy jest zobowiązany do:
1) popierania działalności Klubu
2) godnego reprezentowania Klubu na zewnątrz

§ 19

1.Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu złożonej na piśmie do Zarządu
2) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
4) wykluczenia przez Zarząd
a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres pół roku
b) z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub działania na szkodę Klubu,
c) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Klubu.

2. Od uchwały w przedmiocie pozbawienia członkostwa w Klubie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Klubu

§ 20

1.Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
3. Jeśli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów.
4. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu organu.

§ 21

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 22

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze zawiadamiając członków pisemnie lub pocztą elektroniczną o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej​  14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie który może być wyznaczony na pół godziny później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. Decyzje w sprawie zmiany statutu oraz wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium Zarządowi podejmowane są większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu.
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich,
9) nadawanie godności członka honorowego,
10) rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Klubu.

§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Klubu.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

1. Zarząd jest najwyższa władzą Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków, w tym m. in. prezesa, sekretarza i skarbnika. Liczbę członków Zarządu na każdą kadencję ustala Walne Zebranie Członków w formie uchwały.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Ukonstytuowanie się Zarządu, w tym wybór prezesa, sekretarza i skarbnika, następuje na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które odbywa się w trakcie Walnego Zebrania Członków, które dokonało wyboru.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3) dysponowanie majątkiem Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
6) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
7) zwoływanie Walnych Zebrań.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Klubu,
2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań,
3) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań wraz z oceną działalności Klubu i Zarządu Klubu
4) wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi.
5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,
6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
7) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego.

Rozdział V
Sposób reprezentacji

§27

Do reprezentacji w imieniu Klubu uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym prezes.

Rozdział VI
Majątek Klubu

§ 28

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich
2) dotacje, darowizny, spadki, zapisy
3) wpływy z działalności statutowej odpłatnej.

2. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Klubu podejmuje Zarząd.

4. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane
dalej “osobami bliskimi”
2) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.​
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VII
Rozwiązanie Klubu

§ 29

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku rozwiązania się Klubu, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Klubu.